You are currently viewing Kinh tuyến trục các tỉnh VN2000

Kinh tuyến trục các tỉnh VN2000

Kinh tuyến trục các tỉnh theo hệ tọa độ VN 2000 là hệ kinh tuyến được nhà nước quy định cho từng địa phương

Trong trường hợp bản đồ được thành lập cho các địa phương , hệ thống bản đồ địa hình sẽ sử dụng múi chiếu có kinh tuyến trục phù hợp với vị trí địa lý của tùng tình, thành phố trực thuộc trung ương

Kinh tuyến trục các tỉnh theo VN2000 được quy định từ 103°00″ đến 108°30″

Khi sử dụng các dòng máy RTK mọi người cần lưu ý chọn đúng kinh tuyến trục của từng tỉnh

Bảng kinh tuyến trục các tỉnh

Trả lời