Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc LEICA TS03-07

http://www.mediafire.com/file/63zc32rhz6ytjp4/H%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bng_d%25E1%25BA%25ABn_s%25E1%25BB%25AD_d%25E1%25BB%25A5ng_Leica_ts_03_07.pdf/file

Trả lời